Етапи на работа на биогаз инсталации

На принципа на ферментацията и разграждането са създадени обикновените биогаз инсталации, а допълнителните възли и агрегати имат спомагателни и контролиращи функции.

За да се получи желания газ, работата на биогаз инсталациите преминава през няколко етапа.

1. Доставка на преработените продукти и отпадъците в инсталацията. В случай, че отпадъците са в течно състояние е целесъобразно да се доставят в специализирана помпа. Повечето твърди отпадъци се доставят в реактора ръчно или чрез транспортна лента. В някои случаи е необходимо някои отпадъци да се загреят до определена температура за да се увеличи скоростта на тяхното разграждане. За загряването им се използва преходен контейнер, в който продуктите за преработка се загряват до нужната температура.

2. Преработка в реактора. След преходния контейнер, подготвените отпадъци попадат в реактора. Качествения биореактор представлява хермитическа конструкция, направена от плътна стомана или бетон, имаща специално антикисилинно покритие. Задължително реактора трябва да има идеално топло- и газоизолация. Даже малкото попадане на въздух или понижението на температурата забавят процеса на разграждане и разпадане. Подгряването на реактора се осъществява с помощта на тръба с гореща вода. Нагряването се извършва с използването на получения биогаз. Трябва да отбележим, че за поддържане работата на биогаз инсталациите е необходимо около 15 % от получавания газ.

Реактора работи без достъп на кислород, в напълно затворена среда. На няколко пъти през деня в него с помощта на помпа могат да се добавят преработваните вещества. Оптималната температура за реактора е 40 градуса. Ако температурата е по-ниска, то процесът на разграждане значително се забавя. При повишаване на температурата, то протича бързо изпаряване на водата , което не позволява пълно разграждане на отпадъците. За ускоряване процеса на разграждане се използва специален миксер. Това устройство бърка субстанцията в реактора през определен интервал от време.

3. Извеждане на готовата продукция. След изтичане на определено време ( от няколко часа до няколко дни) се появяват първите резултати от разграждането. Това са биогаз и биологичен тор. В края на краищата получения биогаз попада в бутилка за съхранение на газ. Налягането на газа в бутилката се регулира с помощта на клапани. На свой ред биологичните торове попадат в специално подготвен контейнер със сепаратор. Извършва се разделяне на твърдите (биохумус) и течни торове. Биохумусът представлява около 5 % от общото количество получени торове. Допълнителна обработка на торовете, получени от биогаз инсталаиите не е необходима. Те се ползват веднага по предназначение.

Работата на биогаз инсталациите е без прекъсване.

You Might Also Like