Още нещо за договора за складове под наем

Складове под наем са добро решение за наемателите – те ползват тази услуга и не влагат средства за изграждане на собствени складови помещения.

Много често потребителите на складовите помещения имат нужда от такива сезонно или ги ползват за кратки срокове през годината.

Взаимоотношенията между наемодател и наемател се уреждат чрез сключване на договор за наем. В договора се посочват правата и задълженията на всяка от страните.

Като всеки друг договор, така и този има своите особености и е добре да се оглеждат всички точки, посочени в него.

Например, по отношение на разходите по поддръжка на складовете под наем. Основният ремонт се прави от собственика на складовете, а текущия е за сметка на наемателя.

Освен това наемателя трябва да плаща разходите за поддръжка (комунални услуги и други). Размерът на тези разходи може да се променя по договореност.

Срокът за основния ремонт е целесъобразно да бъде договорен. При критична ситуация (нарушена конструкция и др.) наемодателят е длъжен да направи ремонта без отлагане.

Необходимостта от текущ ремонт е свързана със задължението наемателя да поддържа склада в добро състояние.

За да няма спорове и разногласия за работите в рамките на текущия ремонт е добре предварително да са вписани в договора.

В договора се вписват всички пунктове, във връзка с които наемодателя може да разтрогне договора. С оглед на това да се освободи от недобросъвестен наемател е много лесно.

Например, закъсняло плащане на дължима вноска за складове под наем може да бъде формален повод наемодателя да прекрати договора преди срока на изтичането му, воден от факта, че има клиент, готов да плати по-висок наем.

При продажба на складовете под наем в договора трябва да е записано, че той остава в сила и при новия собственик.

Понякога наемателя за свое удобство прави някои трайни подобрения. Добре е предварително да се уточни в договора за чия сметка ще бъдат.

Съществено условие за складовете под наем е подробното описание на имуществото в договора. За това не трябва да се забравя да се впише: точния адрес, обект, етаж, номер на склада, кадастрален номер на обекта, и всяка друга информация, която може да помогне за идентифициране на склада.

You Might Also Like